NPCs

Database of NPCs in Trove.

Flag (shearwingtrophy)

All NPCs that match this flag.

Shearwing
bat_shearwing