NPCs

Database of NPCs in Trove.

balekingtrophy

Molten Lord
biped_baleking_boss